Krmný vůz

Projekt „Infrastruktura pro Školní zemědělský podnik Žabčice – Krmný vůz“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je investice do provozu živočišné výroby vedoucí ke zkvalitnění distribuce krmiva a úspory objemu práce zaměstnanců.

Živočišná výroba Mendelovy univerzity v Brně, Školního zemědělského podniku Žabčice patří již dlouhodobě k hlavnímu stabilizačnímu faktoru hospodářské činnosti. V roce 2017 bylo v podniku chováno bez mála 1100 kusů krav, z toho více jak 550 kusů dojnic Holštýnského skotu. I přes nepatrné snížení stavu dojnic oproti předešlému roku došlo k nárůstu dodávky mléka na více jak 5 300 000 litrů za rok. Při řešení kapacit krmivové základny v objemných krmivech je nutno vyzdvihnout počin z roku 2016, kdy se postavily dva silážní žlaby s kapacitou 6.000 t siláže, čímž se zabránilo převozu objemných krmiv ze vzdálených středisek. Do roku 2017 bylo krmení nakládáno, frézováno a mícháno tažených krmným vozem o kapacitě 14 m³ krmiva.

Moderně a na vysoké produkci mléka postavené živočišné výrobě již stávající krmný vůz kapacitně a technologicky nevyhovoval. Proto pořízení nového samochodného krmného vozu Faresin LEADER DOUBLE 2000 Ecomode o celkové kapacitě 20 m³ krmiva s nakládací frézou umístěnou před kabinou stroje a ovládanou přímo z ní jednoznačně přineslo efektivnější využití lidských zdrojů, úsporu času při samotném nakládání a kvalitnější promíchání krmiva, což má jednoznačně pozitivní vliv na jeho jakost a rychlost uložení do krmných žlabů, s čímž souvisí i nárůst užitkovosti chovaných krav.

Krmný vůz

Lis na slámu

Projekt „Infrastruktura pro Školní zemědělský podnik Žabčice – Lis na slámu“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je investice do provozu rostlinné výroby vedoucí ke zrychlení sklizně a zkvalitnění steliva pro chov skotu.

Mendelova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, středisko rostlinné výroby Žabčice a Lednice obhospodařoval v roce 2017 celkem 2411,83 ha zemědělské půdy. Z toho 1879,07 ha půdy orné a 246,27 ha trvalých travních porostů. K hlavním pěstovaným plodinám patří každoročně ozimé obilniny, kukuřice na zrno i siláž, vojtěška, travní porosty, mák, slunečnice, cukrovka a čirok.

Vzhledem k vysokým potřebám živočišné výroby na produkci stelivové a krmné slámy, vojtěškového i lučního sena byl toho roku pořízen nový vysokotlaký lis na hranaté balíky CLAAS QUADRANT 5300 RC. Pořízení nového, výkonnostně a technicky lépe řešeného lisu oproti stávajícímu zastaralému jednoznačně přineslo úsporu PHM, lepší využití lidských zdrojů a v neposlední řadě úsporu času při samotné sklizni, což má jednoznačně pozitivní vliv na jakost a skladovatelnost slámy či sena. Další pozitivum nového lisu je v jeho hydraulicky ovládané předlisovací komoře, díky které se i v nejobtížnějších podmínkách (nedostatek slámy) produkuje dobře slisovaný, tvarovaný a dlouhodobě skladovatelný balík slámy či sena.

Lis na slámu