Školní zemědělský podnik Žabčice, PRACOVIŠTĚ ŽABČICE leží ve vzdálenosti necelých 25 km jižně od města Brna v okrese Brno - venkov. Obec Žabčice je z Brna dostupná po železnici, ve směru na Břeclav. Areál provozních budov pracoviště s ústředím sloučeného statku je vzdálen asi 1 km od nádraží. Z města Brna jsou Žabčice velmi dobře dostupné také po silničních komunikacích: jedna trasa je vedena po dálnici směrem na Bratislavu, po odbočce na Blučinu a přes Židlochovice do Žabčic, druhá trasa vede po rychlostní komunikaci směrem na Mikulov a před obcí Pohořelice po okresní silnici do Žabčic.

Zájmové území Žabčic se širokým okolím leží v úvalu Dyjsko-svrateckém, který je tvořen převážně sedimenty neogenními. Geologický útvar, na kterém se pozemky statku nacházejí, je reprezentován čtvrtohorními štěrky a částečně aluviálními naplaveninami. Půdy v katastru pracoviště jsou neutrální až slabě kyselé s nedostatkem humusu. Půdy jsou různého složení, a to od půd písčitých, kterých je převaha, až po půdy jílovité. Na území pracoviště Žabčice se nejčastěji vyskytují genetické půdní typy černozemě, mírně podzolované drnové půdy a nivní půdy glejové. Pozemky jsou většinou rovinatého charakteru s průměrnou nadmořskou výškou 185 m.

Klima v oblasti pracoviště Žabčice není pro zemědělskou výrobu zvlášť příznivé. Statek leží v jihomoravské suché oblasti s typickým vnitrozemským klimatem s průměrnými ročními srážkami 380 - 550 mm a průměrnou roční teplotou 10,07 °C. Suchost klimatu zvyšují větry, které způsobují velký výpar půdní vláhy. Do oblasti pracoviště zasahuje též dešťový stín. Vodní srážky ve vegetačním období jsou rozloženy velmi nerovnoměrně.

Školní zemědělský podnik Žabčice, PRACOVIŠTĚ LEDNICE hospodaří v katastru obcí Lednice, Nejdek, Hlohovec a Podivín v okrese Břeclav. Je součástí Lednicko-valtického areálu, zapsaného v roce 1997 do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vzdálenost pracoviště od Brna je asi 60 km a od okresního města Břeclav 8 km, leží nedaleko hranic s Rakouskem a Slovenskem. Obec Lednice je z města Brna nejlépe přístupná po dálnici směrem na Břeclav, ze které se ve vzdálenosti ca 10 km před městem Břeclav odbočí na okresní silnici na obec Podivín, odkud se pokračuje dále do obce Lednice.

Po stránce klimatické patří území pracoviště Lednice do teplé oblasti, podoblasti suché, okrsku teplého, suchého s mírnou zimou a nepatrně kratším slunečním svitem. Průběh srážek během roku je normální s maximem v červenci a minimem v únoru. Za vegetační období spadne 323 mm, tj. 61% ročního úhrnu. Teplota vzduchu 10 °C a více nastupuje 19. dubna a končí 10. října, trvá tedy 175 dní.

Katastr pracoviště Lednice patří do dvou geomorfologických oblastí, přibližnou hranici mezi nimi tvoří silnice Nejdek - Lednice - Břeclav. Území na východní straně této silnice patří k rovinnému vlastnímu úvalu Dyjsko-svrateckému, na západní straně silnice se rozkládá nepatrně zvlněný terén. Území má celkovou průměrnou nadmořskou výšku kolem 180 m a vyznačuje se jednoduchými geologickými poměry. Jde o území geologicky mladé, v němž se nacházejí převážně čtvrtohorní sedimenty pleistocenní a holocenní. Velká část území je pokryta sprašovými usazeninami o různé mocnosti. Na sprašových pokryvech se v místních podmínkách vyvíjejí převážně černozemě. Na nivních uloženinách ve východní a hlavně v severní části hospodářského obvodu se vyvíjejí lužní půdy, černozemě, lužní a nivní půdy glejové.

Území pracoviště Lednice leží v povodí řeky Dyje, která je hlavním a jediným vodním tokem v území. Výška hladiny spodní vody na lukách a na orné půdě z rozoraných luk je závislá na hladině vody v Dyji, zejména v jarním období zvýšená hladina vody v řece působí vystoupení hladiny spodních vod v přilehlém území.