Školní zemědělský podnik Žabčice je, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (vysokoškolský zákon), organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně a jeho základním posláním je zabezpečení účelové činnosti pro MENDELU v Brně. Účelová činnost podniku je realizována ve spolupráci zejména s Agronomickou fakultou a Zahradnickou fakultou a zahrnuje praktickou výuku a praxe studentů, zabezpečení vědeckovýzkumných aktivit studentů při řešení jejich závěrečných prací, jakož i výzkumnou, vývojovou, demonstrační a poradenskou činnost akademických pracovníků univerzity. Podnik je též pravidelně využíván Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně pro praktickou výuku jejích studentů. Rostoucí význam má podnik i pro zajištění praktické výuky pro některé střední odborné školy a učiliště jihomoravského regionu. Pro naplňování svého hlavního poslání vytváří ŠZP Žabčice podmínky v provozech rostlinné, živočišné i speciální výroby. Další významnou činností ŠZP Žabčice je jeho činnost doplňková, tj. klasická zemědělská výroba.

Školní zemědělský podnik Žabčice je ojedinělým a veskrze specifickým zemědělským subjektem v České republice, který naplňuje své poslání nepřetržitě již více než 80 let, neboť jeho vznik je datován v létech 1922-1925. ŠZP Žabčice je v současné době tvořen dvěma místně odloučenými pracovišti: pracoviště Žabčice a pracoviště Lednice.

V době Rakousko-Uherské monarchie byl velkostatek Žabčice, na jehož území se nachází dnešní pracoviště Žabčice, součástí panství Židlochovice, patřícího arcivévodovi Bedřichovi Habsburskému. Již v té době činila jeho výměra přibližně 600 ha. Po vzniku Československé republiky připadl velkostatek do vlastnictví státu. Předsednictvo ministerské rady ČSR svým dopisem ze dne 6.11.1922 č.j. 32307/22 oznámilo, že se ministerská rada Československé republiky ve schůzi konané 3.11.1922 usnesla o odevzdání tehdejšího velkostatku Žabčice k účelům využívání Vysokou školou zemědělskou v Brně s tím, že knihovní zápis o tomto majetku připadlém státu bude řešen dodatečně. Majetkové předání statku Žabčice Vysoké škole zemědělské v Brně bylo realizováno 1.7.1925 přípisem Ministerstva zemědělství ČSR, Ústředního ředitelství státních lesů a statků ze dne 17.6.1925 č.j. 45652/XV/4/1925 a návazným knihovním zápisem. Vládním nařízením č. 11/1928 Sb. ze dne 20.1.1928 byl statek Žabčice prohlášen samostatným státním podnikem svěřeným Vysoké škole zemědělské v Brně. Vysokoškolský statek Žabčice poté prošel dalšími organizačními změnami, v jejichž rámci se postupně změnil až na Školní zemědělský podnik Žabčice, který se stal koncem 90. let v souladu s vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb. organizační součástí MZLU v Brně. Svoji samostatnou činnost ukončil ŠZP Žabčice 31.12.2000 sloučením se ŠZP Lednice.

Školní zemědělský podnik Lednice, jehož pokračovatelem je dnešní pracoviště Lednice, vznikl v návaznosti na formování studijního oboru zahradnictví, později Zahradnické fakulty MZLU. Ministerstvo školství, věd a umění ČSR výnosem č.j. 90 504/51-IV/7 ze dne 17.4.1951 převzalo od Národní kulturní komise zámek Lednice. Z objektů patřících k zámku předalo s platností od 1.3.1951 do správy Vysoké školy zemědělské v Brně park, skleníky a polní hospodářství s budovami, živým a mrtvým inventářem. K 1.1.1952 byl na tomto majetku zřízen Školní závod VŠZ v Lednici. Krajská správa školních statků učňovských zemědělských škol pro kraj Brno v dokumentaci č.j. 3255/53-Mus. ze dne 11.9.1953 rozhodla o přičlenění školního statku bývalé Střední technické školy zahradnické v Lednici ke Školnímu závodu VŠZ v Lednici s účinností od 1.9.1953. Součástí přičleněného školního statku byly též pozemky a nemovitosti darované koncem devatenáctého století majiteli liechtensteinského valtického panství jimi založené zahradnické škole v Lednici. Podobně jako vysokoškolský statek Žabčice, prošel i statek Lednice v následném období dalšími organizačními změnami, v jejichž rámci se postupně změnil až na Školní zemědělský podnik Lednice, který se stal koncem 90. let v souladu s vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb. organizační součástí MZLU v Brně. Svoji samostatnou činnost ukončil ŠZP Lednice 31.12.2000 sloučením se ŠZP Žabčice.

Školní zemědělský podnik Žabčice ve své současné podobě vznikl tedy teprve relativně nedávno, tj. 1. ledna 2001, kdy byly na základě rozhodnutí rektora č. 12/2000 v souladu se schváleným Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně sloučeny oba, do té doby samostatné školní podniky ŠZP Žabčice a ŠZP Lednice v jeden vysokoškolský statek - Školní zemědělský podnik Žabčice, sestávající ze dvou pracovišť: Žabčice a Lednice.